Nov 20

李白(libai)-夜宿山寺(ye su shan si)

宿
shān
bái
wéi
lóu
gāo
băi
chĭ
shŏu
zhāi
xīng
chén
găn
gāo
shēng
kŏng
jīng
tiān
shàng
rén


Technorati : ,

  1. Pingback: Introduction Of Libai - Chinese Language Learning

    [...] ye si) 送孟浩然之广陵(song meng hao ran zhi guang ling) 赠汪伦(zeng wang lun) 夜宿山寺(ye su shan si) 早发白帝城(zhao fa bai di cheng) 望庐山瀑布(wang lu shan pu bu) 将进酒(jiang jin [...]

Leave a Comment