Nov 30

李白(libai)-客中行(ke zhong xing)

zhōng

xíng

bái

lán
líng
mĕi
jiŭ
jīn
xiāng

wăn
shèng
lái
guāng

dàn
shĭ
使
zhŭ
rén
néng
zuì

zhī
chŭ
shì
xiāng

  1. Pingback: Introduction Of Libai - Chinese Language Learning

    [...] airs”) might adopt the perspective of the Confucian moralist.蜀道难(shu dao nan) 客中行(ke zhong xing) 独坐敬亭山(du zuo jing ting shan) 望天门山(wang tian men shan) 静夜思(jing ye [...]

Leave a Comment