Nov 30

李白(libai)-蜀道难(shu dao nan)

shŭ
dào

nán

bái

wéi
gāo
zāi

shŭ
dào
zhī
nán

nán
shàng
qīng
tiān

tiăn
cóng

kāi
guó
máng
rán

ĕr
lái
wàn
qiān
suì

qín
sāi
tōng
rén
yān

西
dāng
tài
bái
yŏu
niăo
dào

héng
jué
é
méi
diān

bēng
shān
cuī
zhuàng
shì

rán
hòu
tiān
shí
zhàn
fāng
gōu
lián

shàng
yŏu
liù
lóng
huí
zhī
gāo
biāo

xià
yŏu
chōng
zhé
zhī
huí
chuān

huáng
zhī
fēi
shàng
de
guò

yuán
náo
chóu
pān
yuán

qīng
pán
pán

băi
jiŭ
zhé
yíng
yán
luán

mén
shēn
jĭng
yăng
xié

shŏu
yīng
zuò
cháng
tàn

wèi
chán
yán
pān

dàn
jiàn
bēi
niăo
hào

xióng
fēi
cóng
rào
lín
jiàn

yòu
wén
guī
yuè

chóu
kōng
shān

shŭ
dào
zhī
nán

nán
shàng
qīng
tiān

shĭ
使
rén
tīng
diāo
zhū
yán

lián
fēng
tiān
yíng
chĭ

sōng
dào
guà
jué

fēi
tuān
liú
zhēng
xuān
huī

pīng
zhuăn
shí
wàn
huò
léi

xiăn
ruò

jiē
ĕr
yuăn
dào
zhī
rén

wéi
lái
zāi

jiàn
zhēng
róng
ér
cuī
wéi

dāng
guān

wàn
kāi

suŏ
shŏu
huò
fĕi
qīn

huà
wéi
láng
chái

cháo
mĕng

cháng
shé

shŭn
xuĕ

shā
rén

jĭn
chéng
suī
yún

zăo
huán
jiā

shŭ
dào
zhī
nán

nán
shàng
qīng
tiān

shēn
西
wàng
cháng
jiē

  1. Pingback: Introduction Of Libai - Learn Chinese Language

    [...] 蜀道难(shu dao nan) 客中行(ke zhong xing) 独坐敬亭山(du zuo jing ting shan) 望天门山(wang tian men shan) 静夜思(jing ye si) 送孟浩然之广陵(song meng hao ran zhi guang ling) 赠汪伦(zeng wang lun) 夜宿山寺(ye su shan si) 早发白帝城(zhao fa bai di cheng) 望庐山瀑布(wang lu shan pu bu) 将进酒(jiang jin jiu) Tagged with: Chinese Poems [...]

  2. hi 27 Jan 2013 |

    嗟尔远道之人,胡为乎来哉!

Leave a Comment