Dec 9

柳宗元(liu zong yuan)-江雪(jiang xue)

jiāng
xuĕ
liŭ
zōng
yuán
qiān
shān
niăo
fēi
jué
wàn
jìng
rén
zōng
miè
zhōu
suō
wēng
diào
hán
jiāng
xuĕ
 1. Austin 2 May 2013 |

  River Snow

  A thousand mountains and not a bird flies,
  Innumerable footsteps vanished.
  A blanketed frontiersman sits in his boat,
  Fishing alone on the cold river snow.

Leave a Comment