How young are you?

Qǐng wèn nín duōdà niánjì le?

Li Lei

请问您多大年纪了?

Excuse me, but could I ask you how old you are?

Wǒ jīnnián bāshíjiǔ le.

Old man

我今年八十九了。

I’m turning 89 this year.

Nín kànqǐlái hěn niánqīng ā!

Li Lei

您看起来很年轻啊!

You still look so young!

Wǒ měitiān dōu dǎ Tàijíquán.

Old man

我每天都打太极拳。

Well, I practice Tai chi every day.

Leave A Reply

Your email address will not be published.