Browsing Category

Classroom

Chinese Classroom

Ordering Dishes in Mandarin

服务员: Would you like to order now?   kě yǐ diǎn cài le ma ? 可 以点 菜了 吗 ?  客人: I think I’m having some trouble here.   wǒ yù shàng diǎn má fán le 。 我 遇 上…