Browsing Category

Chinese Conversation

Ordering Dishes in Mandarin

服务员: Would you like to order now?   kě yǐ diǎn cài le ma ? 可 以点 菜了 吗 ?  客人: I think I’m having some trouble here.   wǒ yù shàng diǎn má fán le 。 我 遇 上…

How young are you?

Qǐng wèn nín duōdà niánjì le? Li Lei 请问您多大年纪了? Excuse me, but could I ask you how old you are? Wǒ jīnnián bāshíjiǔ le. Old man 我今年八十九了。…