Nov 20

李白-早发白帝城(libai-zhao fa bai di cheng)

zăo
bái
chéng
bái
cháo
bái
căi
yún
jiàn
qiān
jiāng
líng
huán
liăng
àn
yuán
shēng
jìn
qīng
zhōu
guò
wàn
zhòng
shān
  1. Pingback: Introduction Of Libai - Learn Chinese Language

    [...] meng hao ran zhi guang ling) 赠汪伦(zeng wang lun) 夜宿山寺(ye su shan si) 早发白帝城(zhao fa bai di cheng) 望庐山瀑布(wang lu shan pu bu) 将进酒(jiang jin jiu) Tagged with: Chinese [...]

Leave a Comment