January 3

300 tang poems-杜甫(dufu)-佳人(jia ren)

300 tang poems-杜甫(dufu)-佳人(jia ren)

jiā 佳 rén 人 dù 杜 fŭ 甫 jué 绝 dài 代 yŏu 有 jiā 佳 rén 人 yōu 幽 jū 居 zài 在 kōng 空 gŭ 谷 zì 自 yún 云 liáng 良 jiā 家 nǚ 女 líng 零 luò 落 yī 依 căo 草 mù 木 guān 关 zhōng 中 xí 昔 sàng.

January 3

300 tang poems-杜甫(dufu)-望岳(wang yue)

300 tang poems-杜甫(dufu)-望岳(wang yue)

wàng 望 yuè 岳 dù 杜 fŭ 甫 dài 岱 zōng 宗 fū 夫 rú 如 hé 何 qí 齐 lŭ 鲁 qīng 青 wèi 未 le 了 zào 造 huà 化 zhōng 钟 shén 神 xiù 秀 yīn 阴 yáng 阳 gē 割 hūn 昏 xiăo 晓 dàng 荡 xiōng 胸 shēng 生 céng.

January 3

300 tang poems-李白(libai)-春思(chun si)

300 tang poems-李白(libai)-春思(chun si)

chūn 春 sī 思 lĭ 李 bái 白 yàn 燕 căo 草 rú 如 bì 碧 sī 丝 qín 秦 sāng 桑 dī 低 lǜ 绿 zhī 枝 dāng 当 jūn 君 huái 怀 guī 归 rì 日 shì 是 qiè 妾 duàn 断 cháng 肠 shí 时 chūn 春 fēng 风 bù 不 xiāng.

NEWER OLDER 1 2 8 9 10